Over ons

VISIE

Lucerna staat samen met ouders en leerlingen borg voor een intensieve en brede begeleiding van het kind. Daarin staan een goede beheersing van het Nederlands en minstens twee andere wereldtalen centraal, net als het zich eigen maken van democratische waarden en normen en de groei naar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De leerkrachten van Lucerna zien het als hun opdracht om naast het enthousiast overbrengen van kennis en vaardigheden, ook het eigen talent van elke leerling te ontdekken en verder samen te ontwikkelen. Onder andere op die manier brengen ze de leerlingen bij dat zelfontplooiing een levenslang doel is.

Voor een stabiele ontwikkeling van het kind zijn de drie pijlers van onderwijs erg belangrijk, namelijk: leerkracht-leerling-ouder. Een heldere communicatie tussen deze drie factoren zorgt voor een betere individuele begeleiding van de leerling. De link met de thuissituatie wordt steeds gelegd, zodat de school hierop kan anticiperen en indien nodig het juiste kader voorzien. Het volledig en correct beheersen van het Nederlands is voor Lucerna een must. Taal blijft het belangrijkste instrument om te communiceren met anderen in deze wereld. Naast het Nederlands moeten de leerlingen ook ten minste twee wereldtalen leren. Willen de leerlingen zich de democratische waarden en normen toe-eigenen die de basis vormen voor een multiculturele samenleving, dan moeten zij hier al van achter de schoolbanken mee in aanraking komen. De gelijkwaardigheid van alle mensen ongeacht ras, cultuur, sekse of levensbeschouwing is iets wat men al doende leert. Lucerna zet volop in op de internalisering van deze waarden en normen. Leren samenwerken met anderen is hierbij een belangrijke oefening. Zelfstandig in het leven kunnen staan is natuurlijk belangrijk, maar de mens blijft een sociaal wezen. Door teamwork is een groep in staat om grootse zaken te verwezenlijken. Hierdoor heeft de mens naast een verantwoordelijkheid tegenover zichzelf ook een verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij. Door groepswerken en projecten toont het Lucernacollege de leerlingen dat alle handelingen gevolgen hebben; zowel voor zichzelf als voor anderen. Leren is een levenslang proces en het dient levendig gehouden te worden. Het behalen van een diploma is belangrijk, maar een hoger doel van onderwijs is de zoektocht naar de persoonlijke vervolmaking van iedere leerling. Lucerna stimuleert haar leerlingen om met een open blik naar de wereld te kijken. Een open geest die interesse toont in maatschappelijke ontwikkelingen, wetenschappelijke nieuwigheden en technologische vooruitgang. Lucerna leert haar leerlingen hoe ze samen met deze steeds veranderende wereld zelf kunnen blijven evolueren.

Elk kind is talentvol, zoveel is zeker. Maar niet elk kind krijgt zomaar de kans om zijn of haar talent te ontdekken. De taak van de leerkracht gaat veel verder dan louter het overdragen van kennis; het is ook een zoektocht naar het geniale in ieder kind. Leerkracht en leerling gaan samen op zoek naar dit talent. Zo krijgt iedereen de kans om zijn of haar talent te ontplooien en uit te blinken als persoon.

MISSIE

Onze missie is leerlingen begeleiden op de weg naar zelfbewuste, verdraagzame en sociaal verantwoordelijke wereldburgers. Lucerna wil van haar leerlingen goed opgeleide en mondige volwassenen maken die een actieve rol spelen in de voortdurend evoluerende huidige maatschappij.

De weg van kind tot een volwassen persoon is een boeiende en uitdagende reis. De opdracht van de school is om de hen toevertrouwde leerlingen op die reis bij te staan en te begeleiden. Niet om de weg voor hen uit te stippelen, maar om hen de juiste bagage mee te geven zodat ze leren hun eigen keuzes te maken. Zodat ze de kracht hebben om zelfstandig op zoek te gaan naar hun plaats in deze geglobaliseerde en multiculturele wereld, waar grenzen niet meer getekend worden door taal of afkomst en waar wetenschap en technologie zich dagelijks vernieuwen.

In die steeds bewegende wereld wil Lucerna een houvast zijn voor haar leerlingen en ze voorbereiden voor het moment dat ze de schoolbanken verlaten en als mondige, verdraagzame en goed opgeleide wereldburgers het leven tegemoet gaan.

MENTORING

Onderwijs mag niet enkel gericht zijn op de leerling. Ook de leerkracht dient zich continu bij te scholen om nog beter les te geven en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast hebben ook ouders een dosis begeleiding nodig. Tegenwoordig werken beide ouders en daardoor is het voor hen niet evident om veel tijd met hun kinderen door te brengen. Daarom is het van belang dat ze de kostbare tijd die ze met hun kinderen delen, doorbrengen met het oog op hun gezonde emotionele en intellectuele ontwikkeling.

De driehoek ouders – leerling – leerkracht is van fundamenteel belang voor Lucerna. Een gestructureerde ouderbegeleiding biedt de nodige ondersteuning bij de opvoeding van de leerlingen. Een nauw contact – zowel formeel als informeel – tussen ouders, leerlingen en school resulteert in een wederzijds vertrouwen dat de basis vormt voor de optimale ontplooiing van de leerlingen. Tijdens ouderseminaries, waarin opvoedkundige items behandeld worden, scholen ook ouders zich bij.

TALENT

De taak van de leerkracht beperkt zich niet enkel tot kennisoverdracht maar bevat ook de zoektocht naar het geniale in de leerling. Lucerna biedt naast klassiek onderwijs een waaier aan activiteiten waarin de horizon verruimd wordt en nieuwe talenten kunnen ontdekt worden.

Elk kind is immers talentvol, maar niet elk kind krijgt altijd de kans om zijn persoonlijke mogelijkheden te ontdekken. Daarom beschouwt de leerkracht het als zijn taak om samen met de leerling op zoek te gaan naar zijn genialiteit. De leerling krijgt door deze ontdekking de kans om zijn talenten te ontplooien en uit te blinken als persoon.

Elk kind is immers talentvol daarom beschouwen wij het als zijn taak om samen met de leerling op zoek te gaan naar zijn genialiteit. De leerling krijgt door deze ontdekking de kans om zijn talenten te ontplooien en uit te blinken als persoon.

INNOVATIE

Lucerna wendt met expertise en efficiëntie moderne middelen aan ter ondersteuning van het aangeboden innovatief onderwijs en de omkadering ervan.

Uiteraard uit zich dat in het integreren van ICT in de lessen en opdrachten die leerlingen krijgen. Daarnaast beschikt de school over meerdere smartboards waardoor digitalisering nog eenvoudiger gerealiseerd kan worden. Al deze toepassingen, waaronder ook de iPadklas, bereiden de leerlingen optimaal voor tot leren en werken in het digitale tijdperk.

Bij het innovatief onderwijs zoals Lucerna dat aanbiedt, is het van nabij opvolgen van ontwikkelingen op het vlak van technologie en internet een vanzelfsprekendheid. Deze ontwikkelingen worden zo snel en efficiënt mogelijk geïntegreerd in onze lessen. We beperken ons niet tot klassieke middelen, maar wenden ook moderne, actuele middelen aan zoals o.a. de sociale media die haast niet meer weg te denken is uit ons dagelijkse leven.

BURGERZIN

Onderwijs mag niet enkel gericht zijn op de leerling. Ook de leerkracht dient zich continu bij te scholen om nog beter les te geven en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast hebben ook ouders een dosis begeleiding nodig. Tegenwoordig werken beide ouders en daardoor is het voor hen niet evident om veel tijd met hun kinderen door te brengen. Daarom is het van belang dat ze de kostbare tijd die ze met hun kinderen delen, doorbrengen met het oog op hun gezonde emotionele en intellectuele ontwikkeling. De driehoek ouders – leerling – leerkracht is van fundamenteel belang voor Lucerna. Een gestructureerde ouderbegeleiding biedt de nodige ondersteuning bij de opvoeding van de leerlingen. Een nauw contact – zowel formeel als informeel – tussen ouders, leerlingen en school resulteert in een wederzijds vertrouwen dat de basis vormt voor de optimale ontplooiing van de leerlingen. Tijdens ouderseminaries, waarin opvoedkundige items behandeld worden, scholen ook ouders zich bij.